3 "ZING MENG" PROFILES

      31
*
*
*
*
*
Class & tương tác InformationExperience và TestimonialsEnglish–Chinese DictionaryChinese–English DictionaryBandar Slot OnlineBasic ConversationPronunciation GuideInteractive Chinese BookInteractive Chinese Characters
Basic ConversationEnglishMandarin PinyinGreetingsHello (How are you?)Ni/ hao\/.

Bạn đang xem: 3 "zing meng" profiles

Good morning.Zao\/shang\ hao\/. -or- Zao\/an—.Good afternoon.Xia\wu\/ hao\/. -or- Wu\/an—.Good evening.Wan\/shang\ hao\/. -or- Wan\/an—.Good night.Wan\/an—.Good-bye.Zai\ jian\.See you soon.Hui/ tou/ jian\.See you later.Yi\huir\/ jian\.See you later.Dai—huir\/ jian\.See you tomorrow.Ming/tian— jian\.I hope khổng lồ meet you again.Xi—wang\ wo\/men zai\ jian\mian\.I'll miss you.Wo\/ hui\ xiang\/nian\ ni\/de.Hello (on the phone)Wei\. -or- Wei/.I am American.Wo\/ shi\ Mei\/guo/ ren/.My name is ____.Wo\/ jiao\ _____.What is your family name?Gui\ xing\?What is your surname?Ni\/ xing\ shen/me?What is your first name?Ni\/ jiao\ shen/me ming/zi?Nice meeting you.Hen\/ gao—xing\ ren\shi ni\/.I am glad to lớn meet you.Hen\/ gao—xing\ ren\shi ni\/.Glad lớn meet you.Zhen— gao—xing\ ren\shi ni\/.It's been a long time since we last met.Hao\/jiu\/ mei/ jian\le.Long time no see.Hao\/jiu\/ bu/jian\.I am really pleased khổng lồ see you.Wo\/ zhen— gao—xing jian\dao\ ni\/.I am very pleased khổng lồ have met you.Hen\/ gao—xing\ yu\dao\ ni\/.I've brought you a small present.Wo\/ gei\/ ni\/ dai\lai/ yi/ge xiao\/ li\/wu\.I know a little Chinese.Wo\/ hui\ yi\dianr\/ Zhong—wen/.I don't understand.Wo\/ ting— bu\ dong\/.Can you say that again?Ni\/ neng/ zai\ shuo— yi—bian\ ma?Say it again.Zai\ shuo— yi—bian\.Please speak more slowly.Qing\/ shuo— man\ yi\dian\/.Excuse me. (I'm sorry.)Dui\ bu\ qi\/.I'm sorry.Qing\/ yuan/liang\.I'm sorry.Bao\ qian\.May I ask you a question?Wo\/ neng/ wen\ ni\/ yi/ge wen\ti/ ma?May I ask …Qing\/ wen\ …Please tell me …Qing\/ gao\su\ wo\/ …Please tell me how khổng lồ get khổng lồ _____Qing\/ gao\su\ wo\/ _____ zen\/me zou\/.

Xem thêm: Zing Mp3 Bản Cũ - Phiên Bản Cũ Của Zing Mp3 Dành Cho Android

Where is _____?_____ zai\ na\/li\/?Would you help me?Ni\/ neng/ bang— wo\/ yi/xia\ ma?Can I help you?Xu—yao\ wo\/ bang—mang/ ma?What's the matter?Zen\/me hui/ shi\?That's too bad.Zao—le.Can be done.Ke\/yi\/. -or- Xing/.Can't be done.Bu\ ke\/yi\/. -or- Bu\ xing/.Thank you.Xie\xie\.Thank you very much.Shi/fen— gan\/xie\. -or- Hen\/ xie\xie ni\/.Thank you for all you've done for me.Xie\xie\ ni\/ wei\ wo\/ suo\/ zuo\de yi/qie\.Thank you for your kindness, I appreciate it very much.Xie\xie\ ni\/de hao\/yi\, wo\/ xin—ling\/le.Thank you for your hospitality.Xie\xie\ ni\/de zhao—dai\.You're welcome.Bu/yao\ ke\qi\.That's all right.Mei/ guan—xi.OK!Xing/!Good!Hao\/!Not good!Bu\ hao\/!Very good!Tai\ hao\/le!Excellent!Hao\/ ji/le!Extremely good!Bang\ ji/le!Wonderful!Tai\ jing—cai\/le!Delicious!Wei\dao\ hao\/ ji/le! -or- Zhen— hao\/chi—.I lượt thích _____.Wo\/ xi\/huan— _____.I don't lượt thích _____.Wo\/ bu\ xi\/huan— _____.I like it very much.Wo\/ hen\/ xi\/huan—.I lượt thích _____ very much.Wo\/ hen\/ xi\/huan— _____.Won't do!Bu\ xing/!Ridiculous!Jian\/zhi/ ke\/xiao\ ji/le!That's too bad!Zhen— zao— gao—!I'm here.Wo\/ lai/le.Welcome.Huan—ying/.Please, come in.Qing\/ jin\.Please, sit down.Qing\/ zuo\.Make yourself at home.Bu/yao\ ke\qi\.Excuse me. (Please make way.)Qing\/ rang\ yi/rang\.Look out! (Be careful!)Xiao\/ xin—!ShoppingDo you have _____?Ni\/ you\/ _____ ma?Do you have _____?Ni\/ you\/ mei/ you\/ _____?I want _____.Wo\/ yao\ _____.I don't want _____.Wo\/ bu/ yao\ _____.This one is very nice.Zhe\ge hen\/ hao\/.It's really beautiful.Zhen—shi\ piao\liang\ ji/le.I'll buy this one.Wo\/ yao\ zhe\ge.How much does it cost?Duo—shao\/ qian/?It's too expensive.Tai\ gui\le.Can you lower the price a little bit?Neng/ pian/yi yi\dianr\/ ma?I can't affort it.Wo\/ mai\/ bu\ qi\/.Sorry, I don't want this.Dui\ bu\ qi\/ wo\/ bu/yao\le.It's a deal.Cheng/ jiao—le.

tăng like fanpage | 68gamebai | new88 | game bài đổi thưởng |