THÊM PHẦN TỬ VÀO MẢNG JAVASCRIPT

      12

Trong xây dựng javascript, bọn họ thường xuyên phải thao tác với array (mảng), vày vậy nếu biết cách vận dụng thành thạo các hàm xử trí mảng thì các bạn sẽ code nhanh hơn và dễ dãi hơn.

Bạn đang xem: Thêm phần tử vào mảng javascript

Bài viết dưới đây mình đã gửi tới bạn toàn bộ các phương thức, nằm trong tính của đối tượng người tiêu dùng Array trong Javascript, mời chúng ta cùng theo dõi.

Các phương thức, thuộc tính của Array trong Javascript


concat()

concat() được sử dụng khi bạn muốn gộp các mảng lại với nhau, phương thức này vẫn trả về một mảng mới.

Cú pháp: array1.concat(array2,array3, ...,arrayX). Trong số đó array2,array3, ...,arrayX là những mảng bạn có nhu cầu gộp lại với mảng array1.


var iphonePhones = <"iphone 4", "iphone 5", "iphone 6">;var samsungPhones = <"galaxy s1", "galaxy s2", "galaxy s3", "galaxy s4">;var nokiaPhones = <"n8", "n81", "n82">;var phones = nokiaPhones.concat(iphonePhones, samsungPhones);// <"n8", "n81", "n82", "iphone 4", "iphone 5", "iphone 6", "galaxy s1", "galaxy s2", "galaxy s3", "galaxy s4">

copyWithin()

copyWithin() được thực hiện khi bạn có nhu cầu trích một đoạn trong mảng cùng ghi đè vào trong 1 đoạn khác trong chính mảng đó.

Cú pháp: array.copyWithin(target, start, end). Vào đó:

target: Vị trí ban đầu ghi đè.start: không bắt buộc, là vị trí ban đầu của mảng mong mỏi trích, mặc định là 0.end: ko bắt buộc, là vị trí xong của mảng mong trích, mặc định là độ dài của mảng.

Lưu ý: copyWithin() sẽ không lúc nào làm biến hóa số lượng phần tử có trong mảng.


// Copy toàn cục mảng và ghi đè từ vị trí thứ 2var fruits = <"Banana", "Orange", "Apple", "Mango">;fruits.copyWithin(2);console.log(fruits) // <"Banana", "Orange", "Banana", "Orange">// Copy các thành phần từ vị trí 2 tới vị trí 4 kế tiếp ghi đè từ vị trí 0var samsungPhones = <"galaxy s1", "galaxy s2", "galaxy s3", "galaxy s4", "galaxy s5">;samsungPhones.copyWithin(0, 2, 4);console.log(samsungPhones); // <"galaxy s3", "galaxy s4", "galaxy s3", "galaxy s4", "galaxy s5">

entries()

entries() vẫn trả về một Array iterator trường đoản cú mảng ban đầu, có giá trị là 1 cặp .

Cú pháp: array.entries(). Cách làm này không tồn tại tham số.


var fruits = <"Banana", "Orange", "Apple", "Mango">;var f = fruits.entries();for (let pair of f) console.log(pair);/*Output:<0, "Banana"><1, "Orange"><2, "Apple"><3, "Mango">*/

every()

every() được áp dụng khi bạn muốn kiểm tra xem tất cả các bộ phận trong mảng có vừa lòng một đk do bạn đưa ra hay không. Cách thức trả về true lúc tất cả các phần tử đều thỏa mãn, trả về false khi một vào số các phần tử không thỏa mãn.

Điều kiện bạn đặt ra được diễn đạt dưới dạng một callback, callback trả về true có nghĩa là thỏa mãn, trả về false là không thỏa mãn.

Cú pháp: array.every(function(currentValue, index, arr), thisValue). Trong đó:

function(currentValue, index, arr): function callback chạy đến mỗi phần tử mảng.currentValue: quý giá của phần tử hiện tạiindex: không bắt buộc, là địa điểm của thành phần hiện tạiarr: ko bắt buộc, là mảng mà chứa bộ phận hiện tạithisValue: không bắt buộc, nếu như truyền vào thì nó sẽ được thiết kế giá trị this của function, nếu không truyền this vẫn là undefined.

// kiểm soát mảng numbers gồm phải toàn số lẻ xuất xắc không?let numbers = <1, 2, 3, 4, 5>;let isOddArray = numbers.every(function (item) return thắng lợi % 2 != 0;);console.log(isOddArray); // false// kiểm soát numbers bao gồm phải mảng bớt dần xuất xắc không?let numbers = <5, 4, 3, 2, 1>;let isDescArray = numbers.every(function (item, index, arr) { if (index == 0) return true else { return cống phẩm

fill()

Phương thức fill() sẽ có tác dụng cho tất cả các thành phần trong mảng biến đổi một quý giá giống nhau.

Cú pháp: array.fill(value, start, end). Trong đó:

value: Bắt buộc, là cực hiếm mà bạn có nhu cầu điền vào mảngstart: ko bắt buộc, là vị trí ban đầu của câu hỏi điền vào mảng, mặc định là 0.end: không bắt buộc, là vị trí xong của vấn đề điền vào mảng, mang định đã là array.length

// Điền 2 bộ phận cuối cùng thành "Kiwi"var fruits = <"Banana", "Orange", "Apple", "Mango">;fruits.fill("Kiwi", 2, 4); // <"Banana", "Orange", "Kiwi", "Kiwi">

filter()

filter() được sử dụng để lọc các phần tử trong mảng theo một điều kiện mà các bạn đặt ra. Cách tiến hành này đã trả về một mảng new chứa các thành phần thỏa mãn điều kiện.

Điều khiếu nại bạn đưa ra được miêu tả dưới dạng một callback, callback trả về true có nghĩa là thỏa mãn, trả về false là không thỏa mãn.

Cú pháp: array.filter(function(currentValue, index, arr), thisValue). Vào đó

function(currentValue, index, arr): function callback chạy đến mỗi thành phần mảng.currentValue: quý giá của phần tử hiện tạiindex: ko bắt buộc, là vị trí của bộ phận hiện tạiarr: ko bắt buộc, là mảng nhưng mà chứa bộ phận hiện tạithisValue: ko bắt buộc, nếu như truyền vào thì nó sẽ được thiết kế giá trị this của function, còn nếu như không truyền this vẫn là undefined.

var tasks = < title: "Fix bug 1", status: "done" , title: "Fix bug 2", status: "todo" , title: "Fix bug 3", status: "done" ,>var doneTasks = tasks.filter(function (task) return task.status == "done";);console.log(doneTasks);/*Output:< title: "Fix bug 1", status: "done" , title: "Fix bug 3", status: "done" ,>*/

find()

find() được áp dụng khi bạn muốn tìm phần tử mảng đầu tiên thỏa mãn điều kiện mà các bạn đặt ra.

Điều khiếu nại bạn đưa ra được mô tả dưới dạng một callback, callback trả về true có nghĩa là thỏa mãn, trả về false là không thỏa mãn.

Cú pháp: array.find(function(currentValue, index, arr), thisValue). Trong đó

function(currentValue, index, arr): function callback chạy cho mỗi thành phần mảng.currentValue: cực hiếm của phần tử hiện tạiindex: không bắt buộc, là vị trí của phần tử hiện tạiarr: không bắt buộc, là mảng nhưng chứa thành phần hiện tạithisValue: ko bắt buộc, nếu như truyền vào thì nó sẽ được thiết kế giá trị this của function, còn nếu không truyền this đã là undefined.

var users = < id: 1, name: "Binh" , id: 2, name: "Trang" , id: 3, name: "Minh" ,>;// tra cứu user có id là 2var myId = 2;var myInfo = users.find(function (user) return user.id == myId;);console.log(myInfo); // id: 2, name: "Trang"// Tìm phần tử đầu tiên trong mảng có mức giá trị to hơn 2var numbers = <1, 2, 3, 4, 5>;var n = numbers.find(function (item) return thành quả > 2;);console.log(n); // 3

findIndex()

findIndex() được thực hiện khi bạn có nhu cầu tìm vị trí của phần tử mảng thứ nhất thỏa mãn điều kiện bạn để ra.

Điều kiện bạn đưa ra được mô tả dưới dạng một callback, callback trả về true có nghĩa là thỏa mãn, trả về false là không thỏa mãn.

Phương thức trả về -1 nếu như không có bộ phận mảng nào thỏa mãn nhu cầu điều kiện.

Cú pháp: array.findIndex(function(currentValue, index, arr), thisValue). Trong đó

function(currentValue, index, arr): function callback chạy cho mỗi thành phần mảng.currentValue: giá trị của thành phần hiện tạiindex: không bắt buộc, là vị trí của bộ phận hiện tạiarr: không bắt buộc, là mảng nhưng chứa thành phần hiện tạithisValue: không bắt buộc, nếu truyền vào thì nó sẽ được thiết kế giá trị this của function, nếu như không truyền this vẫn là undefined.

var users = < id: 1, name: "Binh" , id: 2, name: "Trang" , id: 3, name: "Minh" ,>;// Tìm địa chỉ của user có id là 2var myId = 2;var myIndex = users.findIndex(function (user) return user.id == myId;);console.log(myIndex); // 1// Tìm vị trí của bộ phận đầu tiên vào mảng có giá trị lớn hơn 2var numbers = <1, 2, 3, 4, 5>;var n = numbers.findIndex(function (item) return thành phầm > 2;);console.log(n); // 2

forEach()

forEach() được thực hiện khi bạn có nhu cầu duyệt các bộ phận mảng.

Cú pháp: array.forEach(function(currentValue, index, arr), thisValue). Vào đó

function(currentValue, index, arr): function callback chạy mang đến mỗi thành phần mảng.currentValue: quý hiếm của thành phần hiện tạiindex: ko bắt buộc, là địa chỉ của thành phần hiện tạiarr: ko bắt buộc, là mảng mà chứa bộ phận hiện tạithisValue: ko bắt buộc, nếu truyền vào thì nó sẽ được làm giá trị this của function, còn nếu không truyền this đã là undefined.

var users = < id: 1, name: "Binh" , id: 2, name: "Trang" , id: 3, name: "Minh" ,>;users.forEach(function (user) console.log(user.name););/*Output:BinhTrangMinh*/

from()

from() được thực hiện khi bạn muốn tạo ra một mảng mới xuất phát từ 1 đối tượng dạng mảng.

Đối tượng dạng mảng là đối tượng người tiêu dùng có nằm trong tính length với các thành phần thì được tiến công vị trí (đánh index) hoặc các đối tượng người sử dụng khả ưng chuẩn như Map, Set

Cú pháp: Array.from(object, mapFunction(currentValue, index), thisValue). Vào đó:

object: Bắt buộc, là đối tượng bạn muốn chuyển lịch sự dạng mảng.mapFunction(currentValue, index): ko bắt buộc, là một function hoạt động tương tự như array.map, sẽ để mắt tới lần lượt bên trên từng phần tử mảng.currentValue: giá trị của phần tử hiện tại vẫn xét.index: địa điểm của bộ phận hiện tại sẽ xet.thisValue: ko bắt buộc, là quý giá this khi tiến hành mapFunction

var myArr = Array.from("123456", function (item, index, arr) return nhà cửa * 2;);console.log(myArr); // <2, 4, 6, 8, 10, 12>

includes()

includes() được sử dụng để kiểm tra 1 phần tử có xuất hiện thêm trong mảng tuyệt không. Cách thức này trả về true nếu bộ phận mảng có xuất hiện, trả về false nếu phần tử mảng không xuất hiện.

Cú pháp: array.includes(element,start). Vào đó

element: Bắt buộc, là cực hiếm của phần tử muốn kiểm tra.start: không bắt buộc, là vị trí ban đầu tìm kiếm trong mảng, khoác định là 0.

var fruits = <"Banana", "Orange", "Apple", "Mango">;var n = fruits.includes("Mango"); // true

indexOf()

indexOf() được áp dụng khi bạn có nhu cầu tìm địa điểm (đầu tiên) của một phần tử vào mảng. Cách tiến hành sẽ trả về -1 nếu không tìm thấy.

Cú pháp: array.indexOf(item,start). Vào đó:

item: Bắt buộc, quý hiếm của bộ phận muốn tìm kiếm vị trí.start: không bắt buộc, là vị trí bắt đầu tìm kiếm, mang định là 0.

var fruits = <"Banana", "Orange", "Apple", "Mango">;var a = fruits.indexOf("Apple"); // 2

isArray()

isArray() được sử dụng để kiểm soát một đối tượng có yêu cầu là array hay không. Cách làm trả về true nếu đối tượng người sử dụng là array, trả về false nếu không hẳn là array.

Cú pháp: Array.isArray(obj). Trong đó obj là đối tượng bạn muốn kiểm tra.


var fruits = <"Banana", "Orange", "Apple", "Mango">;var isArray = Array.isArray(fruits); // true

join()

join() được áp dụng khi bạn có nhu cầu nối các thành phần của mảng thành một string.

Cú pháp: array.join(separator). Trong những số ấy separator là giá trị sẽ nằm trong lòng các bộ phận mảng sau khoản thời gian được đưa trành string, tham số này sẽ không bắt buộc, mặc định sẽ là vệt phẩy “,”.


var fruits = <"Banana", "Orange", "Apple", "Mango">;var energy = fruits.join(); // "Banana,Orange,Apple,Mango"

keys()

keys() cách làm sẽ trả về một đối tượng người sử dụng Array Iterator với giá trị là những keys của mảng.

Xem thêm: Như Thế Nào Là Nhiếp Ảnh Thể Thao ? Như Thế Nào Là Nhiếp Ảnh Thể Thao

Cú pháp: array.keys(). Phương thức này không có tham số.


var fruits = <"Banana", "Orange", "Apple", "Mango">;var fk = fruits.keys();for (x of fk) console.log(x);/*Output:0123*/

length

length đang trả về số lượng thành phần có vào mảng, hoặc chúng ta có thể thay đổi số lượng thành phần trong mảng bằng phương pháp gán giá trị bắt đầu cho trực thuộc tính này.


var fruits = <"Banana", "Orange", "Apple", "Mango">;console.log(fruits.length); // 4fruits.length = 1;console.log(fruits); // <"Banana">

lastIndexOf()

lastIndexOf() được thực hiện khi bạn có nhu cầu tìm tìm vị trí cuối cùng của một phần tử trong mảng mà bạn truyền vào. Cách thức trả về -1 nếu không kiếm thấy.

Cú pháp: array.lastIndexOf(item,start). Vào đó:

item: Bắt buộc, quý hiếm của phần tử muốn kiếm tìm kiếm vị trí.start: ko bắt buộc, là vị trí bước đầu tìm kiếm, mặc định là 0.

var fruits = <"Banana", "Orange", "Apple", "Mango">;var n = fruits.lastIndexOf("Apple");console.log(n); // 2

map()

map() được thực hiện khi bạn muốn làm biến đổi giá trị của các bộ phận trong mảng theo một súc tích nào đó. Xúc tích và ngắn gọn được biểu đạt dưới dạng một callback, quý giá trả về của callback đang là giá bán trị bắt đầu cho bộ phận mảng tương ứng.

Cú pháp: array.map(function(currentValue, index, arr), thisValue). Vào đó:

function(currentValue, index, arr): function callback chạy đến mỗi thành phần mảng.currentValue: quý giá của bộ phận hiện tạiindex: ko bắt buộc, là vị trí của phần tử hiện tạiarr: không bắt buộc, là mảng nhưng chứa phần tử hiện tạithisValue: không bắt buộc, giả dụ truyền vào thì nó sẽ được làm giá trịthiscủa function, nếu không truyềnthissẽ làundefined.

var numbers = <2, 4, 6, 8>;var doubleNumbers = numbers.map(function(num) return num * 2;);console.log(doubleNumbers); // <4, 8, 12, 16>

pop()

pop() đang xóa phần tử cuối cùng trong mảng, đôi khi trả về phần tử vừa xóa.

Cú pháp: array.pop(). Cách tiến hành này không tồn tại tham số.


var fruits = <"Banana", "Orange", "Apple", "Mango">;var thành phầm = fruits.pop();console.log(item); // Mangoconsole.log(fruits); // <"Banana", "Orange", "Apple">

push()

push() được áp dụng để thêm 1 phần tử vào cuối mảng, đồng thời trả về độ dài của mảng.

Cú pháp: array.push(item1,item2, ...,itemX). Vào đó:

item1, item2, …, itemX: Bắt buộc, là các thành phần sẽ được thêm vào thời gian cuối mảng.

var fruits = <"Banana", "Orange", "Apple", "Mango">;var length = fruits.push("Kiwi");console.log(fruits); // <"Banana", "Orange", "Apple", "Mango", "Kiwi">console.log(length); 5

reduce()

reduce() được sử dụng khi bạn có nhu cầu thực thi một callback lên từng bộ phận (từ trái qua phải) cùng với một thay đổi được “tích lũy” để trả về một cực hiếm duy nhất.

Cú pháp: array.reduce(function(total, currentValue, currentIndex, arr), initialValue). Vào đó:

function(total, currentValue, index, arr): Bắt buộc, là callback sẽ tiến hành trên từng phần tử mảng.total: Bắt buộc, là quý giá của tham số initialValue trong lần chạy đầu tiên, hoặc là cực hiếm trả về của callback này ở bộ phận trước.currentValue: Bắt buộc, là giá trị của phần tử hiện tạiindex: ko bắt buộc, là vị trí của phần tử hiện tại.arr: ko bắt buộc, là mảng mà thành phần hiện tại ở trong về.initialValue: ko bắt buộc, là giá bán trị ban đầu cho biến hóa total vào callback.

// Tính tổng các thành phần trong mảng numbersvar numbers = <1, 2, 3, 4, 5, 6>;var sum = numbers.reduce(function (total, number) return total + number;, 0);console.log(sum); // 21

reduceRight()

phương thức reduceRight() tương tự như reduce(), mặc dù reduceRight() sẽ triển khai callback lên từng phần tử theo lắp thêm tự tự phải qua trái.

Cú pháp: array.reduceRight(function(total, currentValue, currentIndex, arr), initialValue). Trong đó:

function(total, currentValue, index, arr): Bắt buộc, là callback sẽ xúc tiến trên từng bộ phận mảng.total: Bắt buộc, là quý hiếm của tham số initialValue trong đợt chạy đầu tiên, hoặc là quý giá trả về của callback này ở bộ phận trước.currentValue: Bắt buộc, là quý hiếm của phần tử hiện tạiindex: không bắt buộc, là địa chỉ của thành phần hiện tại.arr: ko bắt buộc, là mảng mà bộ phận hiện tại thuộc về.initialValue: ko bắt buộc, là giá trị thuở đầu cho trở thành total trong callback.

// Tính hiệu các phần tử trong mảng numbers theo chiều từ nên qua tráivar numbers = <2, 45, 30, 100>;var subtract = numbers.reduce(function (total, number) return total - number;, 0);console.log(subtract); // -177

reverse()

reverse() được thực hiện khi bạn có nhu cầu đảo ngược lắp thêm tự các phần tử trong mảng. Tức là thành phần đầu vẫn trở thành phần tử cuối.

Cú pháp: array.reverse(). Cách thức này không có tham số.


var fruits = <"Banana", "Orange", "Apple", "Mango">;fruits.reverse();console.log(fruits); // <"Mango", "Apple", "Orange", "Banana">

shift()

shift() được áp dụng khi bạn muốn xóa thành phần đầu tiên của mảng, đồng thời trả về phần tử đó.

Cú pháp: array.shift(). Cách làm này không tồn tại tham số.


var fruits = <"Banana", "Orange", "Apple", "Mango">;var thắng lợi = fruits.shift();console.log(fruits); // <"Orange", "Apple", "Mango">console.log(item); // Banana

slice()

slice() được áp dụng khi bạn muốn trích một mảng bé từ vị trí n tới vị trí m vào mảng ban đầu. để ý mảng được trích vẫn không bao hàm phần tử sản phẩm công nghệ m.

Cú pháp: array.slice(start,end). Vào đó:

start: không bắt buộc, là vị bắt đầu bạn có nhu cầu trích, mặc định đang là 0. Chúng ta có thể sử dụng số âm nếu còn muốn vị trí bước đầu được tính từ cuối mảng (-1 là vị trí của thành phần cuối mảng).end: không bắt buộc, là vị trí xong xuôi của mảng con mong muốn trích. Bạn có thể sử dụng số âm nếu còn muốn vị trí xong xuôi được tính từ lúc cuối mảng (-1 là địa điểm của thành phần cuối mảng).

var fruits = <"Banana", "Orange", "Lemon", "Apple", "Mango">;// Mảng citrus được trích từ mảng fruits, trích từ bộ phận index 1, tới bộ phận index 3var citrus = fruits.slice(1, 3);console.log(citrus); // <"Orange", "Lemon">// Trích từ cuối mảng lênvar myBest = fruits.slice(-3, -1);console.log(myBest); // <"Lemon", "Apple">

some()

Phương thức some() để giúp đỡ bạn đánh giá một mảng có thỏa mãn nhu cầu điều kiện tuyệt không. Điều kiện được bộc lộ dưới dạng một callback coi sóc lần lượt các phần tử mảng, nếu công dụng callback của một trong số các thành phần mảng trả về true, thì cách tiến hành some() trả về true, giả dụ callback của tất cả những phần tử mảng trả về false, thủ tục some trả về false.

Cú pháp:array.some(function(currentValue, index, arr), thisValue). Vào đó:

function(currentValue, index, arr): function callback chạy mang đến mỗi phần tử mảng.currentValue: giá trị của phần tử hiện tạiindex: ko bắt buộc, là vị trí của thành phần hiện tạiarr: không bắt buộc, là mảng mà lại chứa thành phần hiện tạithisValue: không bắt buộc, nếu như truyền vào thì nó sẽ được thiết kế giá trịthiscủa function, nếu không truyềnthissẽ làundefined.

// soát sổ mảng numbers có số nào là số lẻ giỏi không?var numbers = <1, 2, 3, 4, 5>;var hasOddNumber = numbers.some(function (item) return vật phẩm % 2 != 0;);console.log(hasOddNumber); // true

sort()

sort() được thực hiện khi bạn có nhu cầu sắp xếp các thành phần trong mảng theo chiều tăng dần đều hoặc bớt dần. Mặc định cách tiến hành sort() sẽ bố trí mảng theo trang bị tự bảng chữ cái theo chiều tăng dần. Trong trường hợp bạn có nhu cầu “tùy chỉnh” thiết bị tự chuẩn bị xếp, thì thủ tục sort() cũng đồng ý một tham số dưới dạng callback giúp bạn làm điều này.

Cú pháp: array.sort(function (a, b)). Trong đó function (a, b) (không bắt buộc) là callback để bạn tùy chỉnh thiết lập thứ tự bố trí các phần tử trong mảng. Tham số a, b là một trong những cặp thành phần trong mảng. Callback trả về >= 0 thì a và b sẽ không còn đổi chỗ, trả về

splice()

splice() được sử dụng khi bạn muốn thay cố một số thành phần trong mảng bằng một số bộ phận khác.

Cú pháp: array.splice(index,howmany,item1, .....,itemX). Trong đó:

index: đề xuất là vị trí bắt đầu thay thế, bạn có thể sử dụng số âm để tính vị trí từ lúc cuối mảng lên (phần tử sau cuối là -1).howmany: không bắt buộc, có bao nhiêu bộ phận sẽ được cố thế, khoác định là 0.item1,… itemX: Là các phần tử sẽ được sửa chữa vào mảng kể từ vị trí index.

// thay thế một trong những phần tử tính từ index 2 bằng các thành phần "Lemon", "Kiwi"var fruits = <"Banana", "Orange", "Apple", "Mango">;fruits.splice(2, 1, "Lemon", "Kiwi");console.log(fruits); // <"Banana", "Orange", "Lemon", "Kiwi", "Mango">;// Do những tham số item1,... ItemX là ko bắt buộc// Nên chúng ta có thể sử dụng cách tiến hành này để xóa 1 loạt các bộ phận trong mảng, xet ví dụ bên dưới đây// Xóa 2 phần tử mảng tính từ lúc index 2var fruits = <"Banana", "Orange", "Apple", "Mango">;fruits.splice(2, 2);console.log(fruits); // <"Banana", "Orange">

toString()

toString() sẽ trả về một string trường đoản cú mảng ban đầu, cùng với các bộ phận mảng ngăn cách nhau bằng dấu phẩy “,”.

Cú pháp: array.toString(). Thủ tục này không có tham số.

Nếu bạn có nhu cầu tùy chỉnh ký tự phân làn giữa các bộ phận mảng, thì hoàn toàn có thể tham khảo cách tiến hành join().


var fruits = <"Banana", "Orange", "Apple", "Mango">;var x = fruits.toString();console.log(x); // "Banana,Orange,Apple,Mango"

unshift()

unshift() được áp dụng khi bạn muốn thêm một hoặc một số thành phần vào đầu mảng. Cách làm sẽ trả về số lượng thành phần trong mảng sau khi thêm.

Cú pháp: array.unshift(item1,item2, ...,itemX). Trong các số đó item1,item2, …,itemX là các phần tử bạn muốn thêm vào đầu mảng.


var fruits = <"Banana", "Orange", "Apple", "Mango">;var length = fruits.unshift("Lemon","Pineapple");console.log(fruits); // <"Lemon", "Pineapple", "Banana", "Orange", "Apple", "Mango">console.log(length); // 6

valueOf()

Phương thức này hơi vô nghĩa, nó đã trả về y giống hệt như mảng ban đầu.

Cú pháp: array.valueOf(). Cách tiến hành này không tồn tại tham số.


var fruits = <"Banana", "Orange", "Apple", "Mango">;var v = fruits.valueOf();console.log(v); // <"Banana", "Orange", "Apple", "Mango">

Tổng kết

Trên là toàn cục các phương thức (hàm) xử lý mảng vào JavaScript. Trong các số ấy có một số phương thức giống như nhau mà lại mình hoàn toàn có thể gom nhóm lại như sau:

Nhóm thêm, xóa vào đầu, cuối mảng

pop(): Xóa phần tử cuối mảngpush(): Thêm vào thời gian cuối mảngshift(): Xóa phần tử đầu mảngunshift(): Thêm phần tử vào đầu mảng

Nhóm kiểm tra mảng:

every(): chất vấn tất cả phần tử mảng phải thỏa mãn điều kiệnsome(): kiểm soát một trong các các phần tử mảng có bộ phận nào vừa lòng điều kiện.includes(): soát sổ trong mảng có thành phần bạn đề xuất tìm tốt không?

Nhóm search cái nào đấy trong mảng:

find(): Tìm bộ phận mảng thứ nhất thỏa mãn điều kiệnfindIndex(): Tìm vị trí của phần tử mảng thứ nhất thỏa mãn điều kiệnindexOf(): kiếm tìm vị trí đầu tiên của phần tử xuất hiện tại trong mảng.lastIndexOf(): tìm vị trí sau cùng của bộ phận xuất hiện nay trong mảng.

Tới đấy là hết rồi, chúc các bạn học tập hiệu quả.*
*


*
June 13, 2022

June 10, 2022

June 7, 2022

March 19, 2022

November 1, 2021

October 24, 2021

April 17, 2021

April 4, 2021

November 26, 2020

October 31, 2020


July 11, 2020

December 30, 2019

May 21, 2020

December 9, 2019

September 18, 2019


https://fb88.world/ | https://nhacai789bet.co/ | 68gamebai | new88 | game bài đổi thưởng | | C54 MOBI | j88