Nguyên tố p

      9

- Nguyên tắc 1: Các nguyên ổn tố được xếp theo chiều tăng cao của điện tích phân tử nhân ngulặng tử.

Bạn đang xem: Nguyên tố p

- Nguyên ổn tắc 2: Các nguyên ổn tố bao gồm thuộc số lớp electron vào nguyên ổn tử được xếp thành một sản phẩm.

- Nguyên ổn tắc 3: Các ngulặng tố tất cả thuộc số electron hóa trị vào nguyên ổn tử được bố trí thành một cột.

+ Electron hóa trị là phần lớn electron có khả năng tsay mê gia có mặt link chất hóa học (electron phần ngoài cùng hoặc phân lớp kế quanh đó thuộc chưa bão hòa).

II. CẤU TẠO CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Ô nguyên tố

- Mỗi nguyên ổn tố hóa học được xếp vào trong 1 ô của bảng gọi là ô nguim tố.

- Số đồ vật từ bỏ của ô ngulặng tố đúng thông qua số hiệu nguyên tử của ngulặng tố đó.

*

2. Chu kì

a) Định nghĩa

- Chu kì là hàng các ngulặng tố nhưng mà nguim tử của bọn chúng tất cả thuộc số lớp electron, được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng cao.

b) Giới thiệu các chu kì

- Chu kì 1: gồm 2 nguyên ổn tố $H,(Z=1)$ mang đến $He,(Z=2)$.

- Chu kì 2: bao gồm 8 nguyên tố $Li,(Z=3)$ cho $Ne,(Z=10)$.

- Chu kì 3: gồm 8 nguim tố $Na,(Z=11)$ mang đến $Ar,(Z=18)$.

- Chu kì 4: tất cả 18 ngulặng tố $K,(Z=19)$ cho $Kr,(Z=36)$.

- Chu kì 5: gồm 18 ngulặng tố $Rb,(Z=37)$ mang lại $Xe,(Z=54)$.

- Chu kì 6: có 32 nguim tố $Cs,(Z=55)$ mang đến $Rn,(Z=86)$.

- Chu kì 7: Bắt đầu tự ngulặng tố $Fr,(Z=87)$ cho ngulặng tố có $Z=110$, đây là một chu kì không ngừng.

Xem thêm: “ Cách Cư Xử Tạo Nên Người Đàn Ông Dịch, Database Error

c) Phân các loại chu kì

- Chu kì $1,, 2,, 3$ là những chu kì nhỏ.

- Chu kì $4,, 5,, 6,, 7$ là các chu kì lớn.

$ Rightarrow$ Nhận xét:

- Các ngulặng tố vào thuộc chu kì gồm số lớp electron đều bằng nhau và ngay số trang bị trường đoản cú của chu kì.

- Mở đầu chu kì là sắt kẽm kim loại kiềm, gần cuối chu kì là halogene (trừ chu kì 1); cuối chu kì là khí thi thoảng.

- 2 hàng cuối bảng là 2 họ nguyên tố gồm thông số kỹ thuật electron quánh biệt: Lantung cùng Actini.

+ Họ Lantan: bao gồm 14 nguyên ổn tố lép vế $La,(Z=57)$ ở trong chu kì 6.

+ Họ Actini: gồm 14 ngulặng tố sau $Ac,(Z=89)$ ở trong chu kì 7.

3. Nhóm nguyên ổn tố

a) Định nghĩa

- Nhóm nguyên tố là tập hòa hợp các nguim tố cơ mà nguyên tử tất cả cấu hình electron tương tự nhau, do đó có đặc điểm chất hóa học tương tự nhau với được sắp xếp thành một cột.

b) Phân loại

- Bảng tuần hoàn tạo thành 8 team A (đánh số trường đoản cú IA mang đến VIIIA) cùng 8 đội B (viết số trường đoản cú IB cho VIIIB). Mỗi nhóm là một trong những cột, riêng đội VIIIB bao gồm 3 cột.

- Nguyên tử các nguyên tố vào cùng một nhóm bao gồm số electron hóa trị cân nhau cùng bằng số thiết bị trường đoản cú của tập thể nhóm (trừ hai cột cuối của group VIIIB).

* Nhóm A:

- Nhóm A bao gồm 8 team từ IA cho VIIIA.

- Các nguim tố đội A gồm nguim tố $s$ và nguim tố $p$:

+ Nguyên tố $s$: Nhóm IA (nhóm kim loại kiềm, trừ $H$) với đội IIA (sắt kẽm kim loại kiềm thổ).

+ Nguyên ổn tố $p$: Nhóm IIIA mang đến VIIIA (trừ $He$).

- STT team = Số $e$ phần bên ngoài cùng = Số $e$ hóa trị

+ Cấu hình electron hóa trị bao quát của group A:

$ longrightarrow ns^a,,np^b$

$ longrightarrow ĐK: 1 le a le 2 ;,, 0 le b le 6$

+ Số sản phẩm công nghệ từ bỏ của nhóm $A = a + b$

$ longrightarrow$ Nếu $a+b le 3$ $Rightarrow$ Kyên ổn loại

$ longrightarrow$ Nếu $5 le a+b le 7$ $Rightarrow$ Phi kim

$ longrightarrow$ Nếu $a+b = 8$ $Rightarrow$ Khí hiếm

+ Ví dụ:

$ longrightarrow Na,(Z=11): 1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^1 ,Rightarrow ,IA$

$ longrightarrow O,(Z=8): 1s^2,,2s^2,,2p^4 ,Rightarrow ,VIA$

* Nhóm B:

- Nhóm B tất cả 8 nhóm được đặt số từ bỏ IIIB mang lại VIIIB, rồi IB và IIB theo chiều trường đoản cú trái sang trọng cần vào bảng tuần trả.

- Nhóm B chỉ bao gồm các nguyên tố của những chu kỳ luân hồi bự.

Xem thêm: Đêm Tàn - Như Hexi

- Nhóm B bao gồm những nguim tố $d$ cùng nguyên ổn tố $f$ (ở trong 2 sản phẩm cuối bảng).

- STT nhóm = Số $e$ phần bên ngoài thuộc = Số $e$ hóa trị (Ngoại lệ: Số $e$ hóa trị = 9, 10 trực thuộc đội VIIIB)


Chuyên mục: Tin Tức
Link 12Bet W88