[TÍNH NĂNG] Pháp Bảo - 1I. Cơ Bản:
- Trong giao diện thành chính, chọn "Pháp Bảo"
 
[TÍNH NĂNG] Pháp Bảo - 2
 
 
[TÍNH NĂNG] Pháp Bảo - 3II. Tính năng
 
[TÍNH NĂNG] Pháp Bảo - 4

- Pháp Bảo giúp tăng thuộc tính

- Hệ thống pháp bảo chia làm 12 cấp, ban đầu là cấp 1, người chơi có thể thông qua tốn linh khí tinh luyện pháp bảo

- Mỗi lần "Thức Tỉnh", ngoại hình pháp bảo đều sẽ thay đổi và mang tới buff hiệu quả kỹ năng

- Tham gia phụ bản pháp bảo để kiếm vật phẩm tăng exp pháp bảo

 

[TÍNH NĂNG] Pháp Bảo - 5
 

 
 
[TÍNH NĂNG] Pháp Bảo - 6III. Phụ bản Pháp Bảo
 
- Trong giao diện thành chính, chọn "Mạo hiểm"
- Trong mạp hiểm chọn "PB Pháp Bảo"
- Tham gia Phụ Bản để nhận những vật phẩm tăng exp Pháp Bảo
[TÍNH NĂNG] Pháp Bảo - 7
 
 
 
Trân Trọng,
Sứ Giả Anh Hùng!