[TÍNH NĂNG] Kinh Mạch - Danh Hiệu - 1I. Cơ Bản:
- Trong giao diện thành chính, chọn nhân vật để xem Kinh mạch - Danh hiệu
 
 
 
[TÍNH NĂNG] Kinh Mạch - Danh Hiệu - 2II. Danh hiệu
 
- Đạt đủ điều kiện sẽ kích hoạt tính năng danh hiệu
- Mỗi loại danh hiệu khác nhau sẽ mang hiệu quả buff khác nhau
 
[TÍNH NĂNG] Kinh Mạch - Danh Hiệu - 3
 
[TÍNH NĂNG] Kinh Mạch - Danh Hiệu - 4III. Kinh mạch
- Mở kinh mạch sau khi bị quán chú năng lượng, thuộc tính người chơi sẽ được nâng cao
- Cấp người chơi càng cao, các kinh mạch mở càng nhiều
 
 
[TÍNH NĂNG] Kinh Mạch - Danh Hiệu - 5
 
- Sử dụng Kinh Mạch Đan, có thể khiến người chơi nhận được năng lực mạnh hơn
[TÍNH NĂNG] Kinh Mạch - Danh Hiệu - 6
 
 
 
Trân trọng,
Sứ Giả Anh Hùng!