[TÍNH NĂNG] Hệ Thống Trang Bị - 1I. Cơ Bản:
- Trong giao diện thành chính, chọn "TÚI ĐỒ"
 
[TÍNH NĂNG] Hệ Thống Trang Bị - 2II. Tính năng
 
- Hệ thống trang bị chia làm Khôi, Hộ Đai, Y Phục, Giày, Bao Tay, Đai Lưng, Vòng, Trụy, Nhẫn, Dây chuyền
- Trang bị chia 6 mức thường, ưu, siêu, sử thi, truyền thuyết, tuyệt thế tương ứng với các màu, chọn tiến hoa để nâng cấp trang bị
- Trang bị có thể thông qua cường hóa nâng cao chỉ số
 
[TÍNH NĂNG] Hệ Thống Trang Bị - 3
 
- Cường hóa tới mức độ nhất định cần tăng bậc, tăng bậc xong sẽ thay đổi ngoại hình trang bị
- Trang bị có thể khảm ngọc, ngọc có thể tăng hp, công, thủ, công và kháng nguyên tố cho trang bị; Trang bị thuộc tính nhận được, có thể tách nhận nguyên liệu dùng để cường hóa
- Tẩy trang bị để nhận những thuộc tính cao hơn

[TÍNH NĂNG] Hệ Thống Trang Bị - 4

 

 

Trân Trọng,
Sứ Giả Anh Hùng!