Các tướng trong 3q

      102

Mỗi một nhân vật dụng lại sở hữu sứ mệnh với tính năng riêng biệt của mình, nhằm khi phối hợp thuộc team thì cho ra sức khỏe về tối ưu độc nhất vô nhị.

Bạn đang xem: Các tướng trong 3q

Sau phía trên bọn họ hãy cùng mọi người trong nhà mày mò thật chi tiết về danh dách tướng tá OMG 3Q đầy đủ nhất nhé.

Danh sách các tướng trong 3Q OMG

Danh sách nhân vật team Ngụy

*
Danh sách tướng tá team Ngụy.

1.Tư Mã Chiêu: HPhường – 456 | Tấn công – 47/53 | Phòng thủ – 1.52 | Di gửi – 300 | Tốc độ tiến công – 0.8 | MP – 338 | Sức khỏe mạnh – 22 | Nkhô giòn nhẹn – 18 | Trí lực – 28

2. Lý Điển: HP. – 490 | Tấn công – 49/53 | Phòng thủ – 4.66 | Di gửi – 300 | Tốc độ đánh – 0.7 | MPhường – 234 | Sức mạnh bạo – đôi mươi | Nkhô nóng nhứa – 19 | Trí lực – 18

3. Tào Phi: HPhường. – 507 | Tấn công – 41/63 | Phòng thủ – 2.24 | Di gửi – 290 | Tốc độ tiến công – 0.69 | MP.. – 273 | Sức bạo dạn – 21 | Nhanh hao nhẹn – 18 | Trí lực – 23

4. Hạ Hầu Đôn: HP – 643 | Tấn công – 51/81 | Phòng thủ – 4.96 | Di gửi – 325 | Tốc độ tiến công – 0.68 | MP – 209 | Sức mạnh bạo – 29 | Nkhô hanh nhứa – 16 | Trí lực – 18

5. Tào xung: HPhường – 456 | Tấn công – 48/60 | Phòng thủ – 1.96 | Di chuyển – 300 | Tốc độ tấn công – 0.67 | MP.. – 338 | Sức dạn dĩ – 18 | Nkhô nóng nhẹn – 14 | Trí lực – 26

6.Quách Gia: HP – 490 | Tấn công – 42/56 | Phòng thủ – 2.10 | Di đưa – 295 | Tốc độ tiến công – 0.68 | MP – 273 | Sức bạo dạn – đôi mươi | Nkhô giòn nhứa – 15 | Trí lực – 21

7. Lạc tiến: HP – 592 | Tấn công – 54/59 | Phòng thủ – 3.66 | Di đưa – 295 | Tốc độ tấn công – 0.7 | MP – 221 | Sức mạnh dạn – 26 | Nkhô giòn nhứa hẹn – 19 | Trí lực – 17

8. Hứa Chử: HPhường – 524 | Tấn công – 48/85 | Phòng thủ – 4.10 | Di chuyển – 295 | Tốc độ đánh – 0.68 | MP – 195 | Sức mạnh dạn – 22 | Nhanh nhứa – 15 | Trí lực – 15

9. Tào Tiết: HP – 473 | Tấn công – 46/50 | Phòng thủ – 4.36 | Di đưa – 305 | Tốc độ tiến công – 0.73 | MP – 169 | Sức bạo dạn – 19 | Nhanh nhứa – 24 | Trí lực – 13

10.Tuân Úc: HP – 473 | Tấn công – 41/51 | Phòng thủ – 3.1 | Di chuyển – 285 | Tốc độ đánh – 0.68 | MP – 325 | Sức mạnh khỏe – 19 | Nkhô hanh nhứa – 15 | Trí lực – 25

11.Chân Mật: HPhường. – 507 | Tấn công – 47/49 | Phòng thủ – 4.22 | Di đưa – 310 | Tốc độ đánh – 0.72 | MP – 234 | Sức khỏe khoắn – 21 | Nkhô nóng nhứa – 23 | Trí lực – 18

12. Tư Mã Chiêu: HP.. – 456 | Tấn công – 45/51 | Phòng thủ – 1.24 | Di đưa – 300 | Tốc độ tiến công – 0.68 | MP – 338 | Sức táo tợn – 18 | Nkhô cứng nhứa – 16 | Trí lực – 26

13. Đặng Ngải: HPhường – 490 | Tấn công – 49/53 | Phòng thủ – 3.08 | Di gửi – 3đôi mươi | Tốc độ tiến công – 0.84 | MP – 195 | Sức mạnh bạo – 20 | Nkhô hanh nhứa – 22 | Trí lực – 15

14. Tào Hồng: HPhường – 490 | Tấn công – 43/52 | Phòng thủ – 2.8 | Di gửi – 300 | Tốc độ tấn công – 0.75 | MP – 234 | Sức dũng mạnh – trăng tròn | Nkhô nóng nhẹn – đôi mươi | Trí lực – 18

15. Tào Nhân: HPhường – 439 | Tấn công – 41/51 | Phòng thủ – 2.96 | Di gửi – 290 | Tốc độ đánh – 0.67 | MP – 195 | Sức táo bạo – 17 | Nkhô cứng nhứa – 14 | Trí lực – 15

16. Quách Gia: HP – 490 | Tấn công – 37/56 | Phòng thủ – 2.10 | Di đưa – 295 | Tốc độ tấn công – 0.68 | MPhường. – 234 | Sức táo tợn – trăng tròn | Nkhô cứng nhứa – 15 | Trí lực – 18

17. Tư Mã Ý: HPhường. – 456 | Tấn công – 44/48 | Phòng thủ – 2.1 | Di chuyển – 290 | Tốc độ tiến công – 0.68 | MP. – 286 | Sức mạnh – 18 | Nkhô hanh nhứa – 15 | Trí lực – 68

18. Bàng Đức: HPhường – 541 | Tấn công – 51 | Phòng thủ – 59 | Di gửi – 300 | Tốc độ đánh – 0.69 | MPhường – 195 | Sức to gan lớn mật – 23 | Nkhô nóng nhứa – 17 | Trí lực – 15

19. Trình Dục: HPhường. – 558 | Tấn công – 60/66 | Phòng thủ – 5.69 | Di gửi – 295 | Tốc độ tiến công – 0.367 | MP – 247 | Sức mạnh bạo – 24 | Nkhô giòn nhứa hẹn – 14 | Trí lực – 19

trăng tròn. Trương Hợp: HP. – 507 | Tấn công – 46/50 | Phòng thủ – 3.22 | Di gửi – 295 | Tốc độ tấn công – 072 | MPhường – 208 | Sức dũng mạnh – 21 | Nhanh hao nhứa – 23 | Trí lực – 16

21. Từ Hoảng: HPhường. – 575 | Tấn công – 54/56 | Phòng thủ – 4.52 | Di đưa – 300 | Tốc độ tiến công – 0.69 | MP – 169 | Sức mạnh dạn – 25 | Nkhô giòn nhứa – 18 | Trí lực – 13

22. Điển Vi: HP – 541 | Tấn công – 49/61 | Phòng thủ – 5.1 | Di đưa – 315 | Tốc độ đánh – 0.68 | MPhường – 221 | Sức mạnh mẽ – 23 | Nkhô nóng nhẹn – 15 | Trí lực – 17

23. Biện Ngọc Nhi: HP.. – 473 | Tấn công – 45/59 | Phòng thủ – 4.94 | Di gửi – 315 | Tốc độ tấn công – 0.71 | MP. – 208 | Sức mạnh mẽ – 19 | Nhanh nhứa hẹn – 21 | Trí lực – 16

24. Tào Tháo: HP – 524 | Tấn công – 52/56 | Phòng thủ – 4.52 | Di đưa – 295 | Tốc độ tấn công – 0.69 | MP – 286 | Sức táo bạo – 22 | Nkhô cứng nhứa – 18 | Trí lực – 22

25. Trương Liêu: HP – 507 | Tấn công – 46/52 | Phòng thủ – 5.66 | Di gửi – 290 | Tốc độ tiến công – 0.7 | MP – 195 | Sức mạnh khỏe – 21 | Nhanh nhứa – 19 | Trí lực – 15

26. Vu Cấm: HPhường – 524 | Tấn công – 53/59 | Phòng thủ – 2.82 | Di gửi – 295 | Tốc độ tiến công – 0.66 | MPhường – 221 | Sức dũng mạnh – 22 | Nkhô hanh nhứa – 13 | Trí lực – 17

27. Tào Thực: HPhường – 456 | Tấn công – 38/44 | Phòng thủ – 2.24 | Di chuyển – 280 | Tốc độ đánh – 0.68 | MP. – 273 | Sức mạnh dạn – 18 | Nkhô nóng nhẹn – 16 | Trí lực – 21

28. Hứa Chử: HPhường – 592 | Tấn công – 55/57 | Phòng thủ – 4.1 | Di gửi – 305 | Tốc độ tấn công – 0.68 | MP.. – 195 | Sức to gan lớn mật – 26 | Nhanh khô nhẹn – 15 | Trí lực – 15

29. Tào Chương: HP – 575 | Tấn công – 53/57 | Phòng thủ – 2.24 | Di đưa – 305 | Tốc độ tiến công – 0.68 | MP.. – 195 | Sức dạn dĩ – 25 | Nhanh nhẹn – 16 | Trí lực – 15

30. Hạ Hầu Uyên: HP.. – 456 | Tấn công – 34/48 | Phòng thủ – 4.08 | Di gửi – 295 | Tốc độ tấn công – 0.72 | MP. – 195 | Sức bạo dạn – 18 | Nkhô hanh nhứa hẹn – 22 | Trí lực – 15

Danh sách nhân thứ team Thục

*
Các nhân đồ vật team Thục.

1. Mã Siêu: HP – 473 | Tấn công – 46/50 | Phòng thủ – 2.94 | Di đưa – 295 | Tốc độ đánh – 0.71 | MP – 195 | Sức dũng mạnh – 19 | Nhanh hao nhứa – 21 | Trí lực – 15

2. Kmùi hương Duy: HPhường – 507 | Tấn công – 55/64 | Phòng thủ – 2.8 | Di gửi – 300 | Tốc độ tấn công – 0.71 | MPhường – 273 | Sức bạo phổi – 21 | Nhanh hao nhứa hẹn – trăng tròn | Trí lực – 21

3. Bàng Thống: HP – 524 | Tấn công – 43/50 | Phòng thủ – 2.1 | Di đưa – 285 | Tốc độ tiến công – 0.68 | MPhường – 286 | Sức bạo phổi – 22 | Nhanh hao nhứa – 15 | Trí lực – 22

4. Mã Tắc: HP – 473 | Tấn công – 46/52 | Phòng thủ – 3.1 | Di gửi – 280 | Tốc độ tấn công – 0.68 | MPhường – 338 | Sức dạn dĩ – 19 | Nkhô cứng nhứa hẹn – 15 | Trí lực – 26

5. Quan Phượng: HP – 473 | Tấn công – 46/48 | Phòng thủ – 5.22 | Di gửi – 310 | Tốc độ tấn công – 0.72 | MP – 168 | Sức táo tợn – 19 | Nkhô nóng nhứa hẹn – 23 | Trí lực – 13

6. Quan Bình: HP. – 507 | Tấn công – 55/62 | Phòng thủ – 4.08 | Di đưa – 310 | Tốc độ đánh – 0.72 | MP – 234 | Sức khỏe khoắn – 21 | Nhanh hao nhứa – 22 | Trí lực – 15

7. Lưu Thiện: HPhường – 439 | Tấn công – 44/48 | Phòng thủ – 2.82 | Di đưa – 2.95 | Tốc độ tấn công – 0.66 | MP – 299 | Sức mạnh bạo – 17 | Nkhô nóng nhẹn – 13 | Trí lực – 23

8. Chu Thương: HP – 592 | Tấn công – 45/55 | Phòng thủ – 6.38 | Di gửi – 295 | Tốc độ tấn công – 0.69 | MP – 182 | Sức dũng mạnh – 26 | Nkhô nóng nhứa – 17 | Trí lực – 14

9. Mã Đại: HP – 507 | Tấn công – 41/49 | Phòng thủ – 3.94 | Di đưa – 285 | Tốc độ đánh – 0.71 | MP. – 221 | Sức dạn dĩ – 21 | Nkhô nóng nhứa hẹn – 21 | Trí lực – 17

10. Ngụy Diên: HP. – 575 | Tấn công – 46/56 | Phòng thủ – 3.68 | Di gửi – 300 | Tốc độ đánh – 0.66 | MP – 208 | Sức khỏe mạnh – 25 | Nkhô giòn nhẹn – 12 | Trí lực – 16

11. Pháp Chính: HP.. – 660 | Tấn công – 59/67 | hòng thủ – 4.1 | Di gửi – 300 | Tốc độ tấn công – 0.68 | MP – 221 | Sức dũng mạnh – 30 | Nkhô hanh nhứa – 15 | Trí lực – 17

12. Triệu Thống: HP.. – 592 | Tấn công – 55/65 | Phòng thủ – 5.38 | Di đưa – 290 | Tốc độ tấn công – 0.69 | MPhường – 273 | Sức dạn dĩ – 17 | Nkhô hanh nhứa hẹn – 21 | Trí lực – 21

13. Triệu Vân: HPhường – 507 | Tấn công – 56/59 | Phòng thủ – 5.22 | Di gửi – 300 | Tốc độ tiến công – 0.72 | MPhường – 208 | Sức táo bạo – 21 | Nhanh khô nhứa hẹn – 23 | Trí lực – 16

14. My Trúc: HP – 456 | Tấn công – 42/48 | Phòng thủ – 2.1 | Di đưa – 290 | Tốc độ đánh – 0.68 | MPhường – 286 | Sức dũng mạnh – 18 | Nkhô cứng nhứa hẹn – 15 | Trí lực – 22

15. Trương Oanh Oanh: HPhường – 558 | Tấn công – 48/49 | Phòng thủ – 282 | Di gửi – 295 | Tốc độ tiến công – 0.66 | MPhường – 195 | Sức khỏe mạnh – 24 | Nkhô nóng nhứa hẹn – 13 | Trí lực – 15

16. Hoàng Trung: HP – 456 | Tấn công – 36/42 | Phòng thủ – 2.94 | Di chuyển – 290 | Tốc độ đánh – 0.71 | MP – 234 | Sức to gan – 18 | Nkhô giòn nhứa – 21 | Trí lực – 18

17.Bàng Thống: HPhường – 507 | Tấn công – 42/49 | Phòng thủ – 2.24 | Di đưa – 285 | Tốc độ tấn công – 0.68 | MP – 273 | Sức táo tợn – 21

Nhanh hao nhứa hẹn – 16 | Trí lực – 21

18. Mã Siêu: HP. – 473 | Tấn công – 45/47 | Phòng thủ – 3.08 | Di đưa – 295 | Tốc độ đánh – 0.72 | MPhường. – 182 | Sức táo bạo – 19 | Nhanh hao nhứa hẹn – 22 | Trí lực – 14

19. Bồ Nguyên: HP. – 439 | Tấn công – 35/41 | Phòng thủ – 2.8 | Di đưa – 305 | Tốc độ tấn công – 0.71 | MPhường. – 234 | Sức bạo phổi – 17 | Nkhô giòn nhứa – đôi mươi | Trí lực – 18

20. La Lợi: HPhường. – 439 | Tấn công – 38/49 | Phòng thủ – 3.08 | Di chuyển – 295 | Tốc độ tiến công – 0.72 | MP – 325 | Sức mạnh – 17 | Nkhô hanh nhứa hẹn – 22 | Trí lực – 25

21. Từ Thứ: HP – 437 | Tấn công – 30/51 | Phòng thủ – 1.96 | Di đưa – 295 | Tốc độ tấn công – 0.68 | MP.. – 260 | Sức khỏe khoắn – 19 | Nkhô cứng nhẹn – 14 | Trí lực – 20

22. Lưu Bị: HP – 575 | Tấn công – 60/66 | Phòng thủ – 4.68 | Di đưa – 305 | Tốc độ tiến công – 0.66 | MP – 377 | Sức mạnh mẽ – 25 | Nhanh khô nhứa hẹn – 12 | Trí lực – 29

23. Mã Vân Lộc: HP – 473 | Tấn công – 44/55 | Phòng thủ – 3.08 | Di chuyển – 300 | Tốc độ đánh – 0.72 | MPhường – 195 | Sức mạnh – 19 | Nkhô hanh nhứa – 22 | Trí lực – 15

24. Hoàng Vũ Điệp: HP. – 473 | Tấn công – 37/43 | Phòng thủ – 5.08 | Di đưa – 300 | Tốc độ tiến công – 0.72 | MP – 208 | Sức mạnh – 19 | Nkhô hanh nhẹn – 22 | Trí lực – 16

25. Gia Cát Lượng: HP – 507 | Tấn công – 41/49 | Phòng thủ – 3.1 | Di chuyển – 295 | Tốc độ đánh – 0.68 | MP.. – 260 | Sức mạnh bạo – 21 | Nhanh khô nhứa – 15 | Trí lực – 20

26. Mã Lương: HPhường – 490 | Tấn công – 47/56 | Phòng thủ – 2.52 | Di chuyển – 300 | Tốc độ tiến công – 0.69 | MP – 286 | Sức táo bạo – đôi mươi | Nkhô nóng nhẹn – 18 | Trí lực – 22

27. Hoàng Nguyệt Anh: HPhường. – 473 | Tấn công – 47/53 | Phòng thủ – 4.08 | Di đưa – 320 | Tốc độ tiến công – 0.72 | MPhường – 208 | Sức mạnh bạo – 19 | Nhanh khô nhứa hẹn – 22 | Trí lực – 16

28. Quan Vũ: HP – 575 | Tấn công – 52/60 | Phòng thủ – 2.52 | Di chuyển – 305 | Tốc độ đánh – 0.69 | MPhường – 182 | Sức dạn dĩ – 25 | Nkhô cứng nhứa hẹn – 18 | Trí lực – 14

29. Trương Phi: HP.. – 592 | Tấn công – 56/58 | Phòng thủ – 2.24 | Di chuyển – 295 | Tốc độ đánh – 0.68 | MPhường – 182 | Sức khỏe khoắn – 26 | Nkhô hanh nhứa – 16 | Trí lực – 14

Danh sách nhân đồ vật team Ngô

*
Các tướng tá team Ngô.

1. Tân Hiến Anh: HP. – 507 | Tấn công – 53/66 | Phòng thủ – 4 | Di gửi – 295 | Tốc độ tiến công – 0.68 | MPhường – 247 | Sức táo tợn – 21 | Nkhô nóng nhứa – 15 | Trí lực – 19

2. Tiểu Kiều: HP. – 524 | Tấn công – 40/60 | Phòng thủ – 2.24 | Di gửi – 290 | Tốc độ tiến công – 0.68 | MP – 286 | Sức bạo gan – 22 | Nkhô cứng nhẹn – 16C | Trí lực – 22

3. Tôn Sách: HP – 541 | Tấn công – 44/58 | Phòng thủ – 3.38 | Di đưa – 300 | Tốc độ đánh – 0.69 | MPhường – 195 | Sức bạo dạn – 23 | Nkhô nóng nhứa hẹn – 17 | Trí lực – 15

4. Tôn Quyền: HP – 456 | Tấn công – 43/53 | Phòng thủ – 2.68 | Di gửi – 310 | Tốc độ đánh – 0.66 | MP. – 273 | Sức to gan – 18 | Nhanh hao nhẹn – 12 | Trí lực – 21

5. Lăng Thống: HPhường – 456 | Tấn công – 53/58 | Phòng thủ – 5.22 | Di chuyển – 310 | Tốc độ đánh – 0.72 | MP. – 208 | Sức dạn dĩ – 18 | Nhanh hao nhứa – 23 | Trí lực – 16

6. Trương Chiêu: HPhường. – 524 | Tấn công – 45/51 | Phòng thủ – 3.94 | Di gửi -295 | Tốc độ tấn công – 0.71 | MPhường. – 351 | Sức khỏe khoắn – 22 | Nkhô nóng nhứa – 21 | Trí lực – 27

7. Tôn Linch Lung: HP.. – 473 | Tấn công – 47/53 | Phòng thủ – 3.22 | Di chuyển – 2.95 | Tốc độ tiến công – 0.72 | MP – 234 | Sức khỏe khoắn – 19 | Nkhô hanh nhứa hẹn – 23 | Trí lực – 18

8. Cam Ninh: HP – 575 | Tấn công – 49/51 | Phòng thủ – 6.66 | Di chuyển – 310 | Tốc độ đánh – 0.7 | MPhường – 221 | Sức to gan – 25 | Nkhô hanh nhẹn – 19 | Trí lực – 17

9. Tôn Lỗ Ban: HPhường – 558 | Tấn công – 48/54 | Phòng thủ – 2.8 | Di đưa – 3.15 | Tốc độ tiến công – 0.71 | MP – 234 | Sức to gan – 24 | Nhanh hao nhẹn – đôi mươi | Trí lực – 18

10. Tôn Hoàn: HPhường – 507 | Tấn công – 50/57 | Phòng thủ – 3.52 | Di gửi – 305 | Tốc độ tiến công – 0.69 | MPhường – 208 | Sức bạo gan – 21 | Nkhô hanh nhứa hẹn – 18 | Trí lực – 16

11. Bộ Uyển: HP – 473 | Tấn công – 47/49 | Phòng thủ – 5.08 | Di chuyển – 290 | Tốc độ tấn công – 0.72 | MPhường. – 195 | Sức dũng mạnh – 19 | Nhanh nhẹn – 22 | Trí lực – 15

12. Lục Tốn: HPhường – 473 | Tấn công – 40/50 | Phòng thủ – 2.96 | Di chuyển – 290 | Tốc độ tiến công – 0.67 | MP – 325 | Sức bạo phổi – 19 | Nkhô cứng nhứa – 14 | Trí lực – 25

13. Trình Phổ: HP – 473 | Tấn công – 39/53 | Phòng thủ – 4.1 | Di chuyển – 300 | Tốc độ tiến công – 0.68 | MP – 273 | Sức to gan lớn mật – 19 | Nkhô hanh nhứa hẹn – 15 | Trí lực – 21

14. Trương Chiêu: HP – 541 | Tấn công – 45/49 | Phòng thủ – 3.8 | Di đưa – 315 | Tốc độ đánh – 0.71 | MP.. – 338 | Sức dũng mạnh – 23 | Nkhô giòn nhứa hẹn – trăng tròn | Trí lực – 26

15. Trương Hoành: HP – 473 | Tấn công – 45/53 | Phòng thủ – 2.24 | Di chuyển – 315 | Tốc độ đánh – 0.68 | MP. – 338 | Sức dũng mạnh – 19 | Nhanh nhứa – 16 | Trí lực – 26

16. Lữ Mông: HPhường – 558 | Tấn công – 47/57 | Phòng thủ – 2.96 | Di gửi – 300 | Tốc độ đánh – 0.67 | MP. – 208 | Sức bạo phổi – 24 | Nhanh khô nhứa hẹn – 14 | Trí lực – 16

17. Thái Sử Từ: HPhường – 439 | Tấn công – 48/54 | Phòng thủ – 6.08 | Di chuyển – 315 | Tốc độ tiến công – 0.76 | MP – 195 | Sức bạo phổi – 17 | Nkhô hanh nhứa hẹn – 22 | Trí lực – 15

18. Lỗ Túc: HP – 524 | Tấn công – 39/49 | Phòng thủ – 3.96 | Di đưa – 200 | Tốc độ tấn công – 0.67 | MP. – 221 | Sức mạnh khỏe – 22 | Nhanh hao nhứa hẹn – 14 | Trí lực – 17

19. Đại Kiều: HPhường. – 473 | Tấn công – 44/46 | Phòng thủ – 2.94 | Di đưa – 300 | Tốc độ đánh – 0.71 | MPhường. – 195 | Sức to gan – 19 | Nkhô giòn nhứa hẹn – 21 | Trí lực – 15

đôi mươi. Ngô Phượng Hy: HPhường – 456 | Tấn công – 56/66 | Phòng thủ – 1.82 | Di đưa – 3.05 | Tốc độ tấn công – 0.66 | MP.. – 312 | Sức mạnh khỏe – 18 | Nhanh hao nhẹn – 13 | Trí lực – 24

21. Tôn Linch Lung: HP.. – 456 | Tấn công – 45/51 | Phòng thủ – 2.94 | Di đưa – 290 | Tốc độ tiến công – 0.71 | MP – 260 | Sức mạnh mẽ – 18 | Nkhô nóng nhứa – 21 | Trí lực – 20

22. Tôn Quyền: HP.. – 524 | Tấn công – 46/56 | Phòng thủ – 2.68 | Di chuyển – 295 | Tốc độ tấn công – 0.66 | MP – 312 | Sức dũng mạnh – 22 | Nhanh hao nhứa hẹn – 12 | Trí lực – 24

23. Chu Thái: HP. – 626 | Tấn công – 49/53 | Phòng thủ – 2.8 | Di chuyển – 290 | Tốc độ đánh – 0.71 | MP – 182 | Sức dạn dĩ – 28 | Nkhô cứng nhẹn – trăng tròn | Trí lực – 14

24. Tân Hiến Anh: HP – 524 | Tấn công – 56/66 | Phòng thủ – 4.1 | Di đưa – 295 | Tốc độ tiến công – 0.68 | MP – 221 | Sức mạnh dạn – 22 | Nkhô cứng nhẹn – 15 | Trí lực – 17

25. Lữ Mộng Như: HPhường – 524 | Tấn công – 59/63 | Phòng thủ – 5.08 | Di đưa – 3.05 | Tốc độ đánh – 0.72 | MPhường. – 1.95 | Sức mạnh bạo – 22 | Nhanh hao nhẹn – 15 | Trí lực – 15

26. Chu Du: HPhường – 473 | Tấn công – 49/55 | Phòng thủ – 3.82 | Di gửi – 305 | Tốc độ tấn công – 0.66 | MP.. – 351 | Sức dũng mạnh – 19 | Nhanh nhứa hẹn – 13 | Trí lực – 13

27. Lăng Thống: HP – 592 | Tấn công – 45/49 | Phòng thủ – 5.52 | Di đưa – 310 | Tốc độ đánh – 0.69 | MP.. – 208 | Sức khỏe khoắn – 26 | Nkhô nóng nhứa – 18 | Trí lực – 16

28. Tôn Kiên: HP – 575 | Tấn công – 47/53 | Phòng thủ – 4.10 | Di gửi – 310 | Tốc độ đánh – 0.68 | MPhường – 208 | Sức bạo gan – 25 | Nkhô nóng nhứa – 15 | Trí lực – 16

29. Hoàng Cái: HP. – 275 | Tấn công – 52/62 | Phòng thủ – 4.38 | Di gửi – 295 | Tốc độ đánh – 0.69 | MP – 182 | Sức dạn dĩ – 25 | Nhanh khô nhứa – 17 | Trí lực – 14

30. Tôn Phượng Hương: HP – 456 | Tấn công – 50/56 | Phòng thủ – 2.66 | Di chuyển – 300 | Tốc độ tiến công – 0.7 | MP. – 208 | Sức mạnh bạo – 18 | Nhanh khô nhứa hẹn – 19 | Trí lực – 16

31. Tôn Sách: HPhường – 490 | Tấn công – 43/59 | Phòng thủ – 3.66 | Di đưa – 300 | Tốc độ đánh – 0.7 | MPhường. – 208 | Sức dạn dĩ – 20 | Nkhô hanh nhứa hẹn – 19 | Trí lực – 16

32. Cam Ninh: HPhường. – 541 | Tấn công – 51/53 | Phòng thủ – 6.94 | Di đưa – 3trăng tròn | Tốc độ đánh – 0.71 | MPhường – 234 | Sức táo bạo – 23 | Nhanh nhẹn – 21 | Trí lực – 18

33. Cố Ung: HP.. – 456 | Tấn công – 41/59 | Phòng thủ – 2.94 | Di gửi – 305 | Tốc độ tấn công – 0.71 | MPhường – 351 | Sức dũng mạnh – 18 | Nhanh hao nhẹn – 21 | Trí lực – 27

34. Linh Âm: HPhường. – 490 | Tấn công – 48/52 | Phòng thủ – 4.24 | Di đưa – 300 | Tốc độ tấn công – 0.68 | MP – 299 | Sức to gan – đôi mươi | Nhanh nhứa – 16 | Trí lực – 23

35. Tiểu Kiều: HPhường – 490 | Tấn công – 37/55 | Phòng thủ – 2.24 | Di gửi – 295 | Tốc độ tấn công – 0.68 | MP – 247 | Sức dạn dĩ – đôi mươi | Nkhô nóng nhẹn – 16 | Trí lực – 29

Danh sách nhân đồ dùng team Trung Lập

*
Các tướng team Trung Lập.

1. Vương Nguim Cơ: HPhường – 490 | Tấn công – 49/54 | Phòng thủ – 2.52 | Di đưa – 300 | Tốc độ đánh – 1 | MPhường – 234 | Sức mạnh – 21 | Nhanh hao nhẹn – 18 | Trí lực – 26

2. Lữ Kha: HPhường – 507 | Tấn công – 52/58 | Phòng thủ – 4.66 | Di gửi – 295 | Tốc độ tấn công – 0.81 | MP. – 338 | Sức khỏe mạnh – 24 | Nhanh khô nhứa hẹn – 19 | Trí lực – 20

3. Lữ Linh Khởi: HP – 507 | Tấn công – 46/56 | Phòng thủ – 5.78 | Di chuyển – 305 | Tốc độ tấn công – 0.81 | MPhường – 338 | Sức táo tợn – 21 | Nkhô giòn nhứa – 27 | Trí lực – 16

4. Giả Hủ: HPhường – 456 | Tấn công – 42/50 | Phòng thủ – 2.24 | Di chuyển – 305 | Tốc độ đánh – 0.68 | MPhường – 286 | Sức mạnh khỏe – 18 | Nkhô hanh nhẹn – 16 | Trí lực – 22

5. Mã Đằng: HP – 541 | Tấn công – 44/52 | Phòng thủ – 3.94 | Di chuyển – 310 | Tốc độ tấn công – 0.71 | MP. – 208 | Sức to gan – 23 | Nkhô giòn nhứa – 23 | Trí lực – 16

6. Vnạp năng lượng Ương: HPhường. – 592 | Tấn công – 45/55 | Phòng thủ – 7.5 | Di chuyển – 295 | Tốc độ tiến công – 0.74 | MPhường. – 221 | Sức mạnh khỏe – 26 | Nkhô hanh nhẹn – 25 | Trí lực – 17

7. Mạnh Hoạch: HP. – 626 | Tấn công – 50/64 | Phòng thủ – 2.24 | Di chuyển – 300 | Tốc độ tấn công – 0.68 | MP – 234 | Sức khỏe khoắn – 28 | Nkhô cứng nhẹn – 16 | Trí lực – 18

8. Lưu Chương: HP – 558 | Tấn công – 55/60 | Phòng thủ – 5.8 | Di gửi – 310 | Tốc độ đánh – 0.71 | MP.. – 221 | Sức mạnh bạo – 24 | Nkhô nóng nhứa – trăng tròn | Trí lực – 17

9. Thái Vnạp năng lượng Cơ: HP.. – 558 | Tấn công – 36/43 | Phòng thủ – 2.96 | Di đưa – 290 | Tốc độ đánh – 0.67 | MPhường. – 208 | Sức bạo dạn – 24 | Nkhô cứng nhẹn – 14 | Trí lực – 16

10. Viên Thuật: HPhường – 490 | Tấn công – 56/59 | Phòng thủ – 3.96 | Di đưa – 300 | Tốc độ tiến công – 0.67 | MPhường. – 299 | Sức mạnh dạn – 20 | Nhanh nhẹn – 14 | Trí lực – 23

11. Văn Xú: HP.. – 626 | Tấn công – 52/58 | Phòng thủ – 1.96 | Di gửi – 315 | Tốc độ tiến công – 0.67 | MPhường – 182 | Sức khỏe khoắn – 28 | Nhanh nhứa – 14 | Trí lực – 14

12. Nhan Lương: HP.. – 558 | Tấn công – 47/57 | Phòng thủ – 2.66 | Di đưa – 314 | Tốc độ đánh – 0.7 | MP – 208 | Sức to gan lớn mật – 24 | Nhanh nhứa hẹn – 19 | Trí lực – 16

13. Trương Giác: HP – 490 | Tấn công – 45/51 | Phòng thủ – 4.8 | Di gửi – 305 | Tốc độ tiến công – 0.71 | MPhường – 286 | Sức dũng mạnh – đôi mươi | Nkhô cứng nhẹn – trăng tròn | Trí lực – 22

14. Điêu Thuyền: HPhường – 541 | Tấn công – 58/64 | Phòng thủ – 3.97 | Di gửi – 300 | Tốc độ tiến công – 0.71 | MPhường – 195 | Sức to gan – 23 | Nkhô cứng nhứa hẹn – 21 | Trí lực – 15

15. Phan Phượng: HP – 558 | Tấn công – 57/60 | Phòng thủ – 2.96 | Di đưa – 300 | Tốc độ tấn công – 0.67 | MP – 208 | Sức táo bạo – 24 | Nkhô nóng nhứa – 14 | Trí lực – 16

16. Chúc Dung: HPhường – 456 | Tấn công – 43/52 | Phòng thủ – 5.5 | Di đưa – 300 | Tốc độ đánh – 0.74 | MPhường – 208 | Sức bạo gan – 18 | Nkhô giòn nhứa hẹn – 25 | Trí lực – 16

17. Hoa Hùng: HPhường. – 541 | Tấn công – 47/48 | Phòng thủ – 3.1 | Di đưa – 295 | Tốc độ tấn công – 0.68 | MPhường – 203 | Sức khỏe khoắn – 23 | Nkhô cứng nhứa – 15 | Trí lực – 16

18. Viên Thiệu: HPhường – 456 | Tấn công – 43/51 | Phòng thủ – 3.24 | Di gửi – 295 | Tốc độ tấn công – 0.68 | MPhường – 299 | Sức to gan – 18 | Nhanh khô nhẹn – 16 | Trí lực – 23

19. Lưu Chương: HP.. – 592 | Tấn công – 56/60 | Phòng thủ – 5.52 | Di chuyển – 310 | Tốc độ tấn công – 0.69 | MPhường – 208 | Sức to gan lớn mật – 26 | Nkhô cứng nhẹn – 18 | Trí lực – 16

20. Công Tôn Toán: HPhường – 473 | Tấn công – 38/49 | Phòng thủ – 2.8 | Di đưa – 300 | Tốc độ tiến công – 0.71 | MP.. – 221 | Sức mạnh mẽ – 19 | Nhanh hao nhẹn – đôi mươi | Trí lực – 17

21. Đổng Trác: HP – 626 | Tấn công – 52/58 | Phòng thủ – 1.96 | Di chuyển – 285 | Tốc độ đánh – 0.67 | MPhường. – 182 | Sức mạnh dạn – 28 | Nkhô giòn nhứa – 14 | Trí lực – 14

22. Lữ Bố: HP – 490 | Tấn công – 56/68 | Phòng thủ – 4.22 | Di đưa – 300 | Tốc độ tấn công – 0.72 | MP – 208 | Sức to gan lớn mật – 20 | Nkhô nóng nhứa – 23 | Trí lực – 16

23. Lưu Biểu: HPhường – 541 | Tấn công | 50/59 | Phòng thủ – 5.5 | Di đưa – 295 | Tốc độ đánh – 0.74 | MP – 247 | Sức táo tợn – 23 | Nkhô nóng nhứa – 25 | Trí lực – 19

Phân tích các tướng trong 3Q OMG

Damage Per Second – Tướng gần cạnh tmùi hương công ty lực

Đây là những tướng tá có trong bản thân dame chính của team, bởi vì vậy tín đồ nghịch bắt buộc đầu tư chi tiêu những vật dụng mang lại những tướng tá giáp thương chủ lực.

Có 2 dạng dame chính là phép thuật và đồ vật lý. Những tướng chủ lực tiêu biểu có thể kể đến: Gia Cát Lượng, Triệu Vân, Chu Du,..

Xem thêm: Combo 10 Bộ Bài Magic Giấy Yugi Oh, Không Còn Là Viễn Tưởng, Bài Magic Của Yu

Tanker – Tướng tiên phong

Đây là tướng mạo gồm lượng huyết vô cùng đầy đủ, không chỉ có vậy năng lực hồi huyết cực nkhô nóng. Nó hoàn toàn có thể giúp team kháng chịu cực thọ vào giao đấu. Bảo vệ đầy đủ tướng chủ lực quan trọng.

Tướng Tanker điển hình: Lữ Bố; Hoàng Cái; Chu Thái.

Ganker – Tướng Sát Thủ

Đây là phần đông tướng mạo có dame rất cao, rất có thể từ bỏ bản thân kết liễu được đối thủ dễ ợt. Trong khi những nhân đồ trinh sát còn có tác dụng kiềm chế rất khó tính.

Tướng Ganker điển hình: Tào Tháo; Lữ Mộng Như; Hoàng Trung

Support – Tướng Hỗ Trợ

Tướng cung cấp thường xuyên có tương đối nhiều tài năng buff cho tất cả team, hồi ngày tiết, tăng gần kề thương thơm, bớt lượng dame đề nghị chịu đựng,…

quý khách hàng không bắt buộc đầu tư rất nhiều lắp thêm đến tướng mạo này mà lại vẫn hoàn toàn có thể sử dụng không còn dược tiềm năng từ bọn chúng.

Tướng Support điển hình: Lỗ Túc; Tân Hiến Anh; Pháp Chính,…

Roaming – Tướng hòn đảo đường

Những tướng mạo này có tính dữ thế chủ động cực đại. Có thể luân chuyển chuyển tâm lý giao tranh từ bỏ ăn hại quý phái hữu dụng nhanh lẹ.

cũng có thể lập cập dịch rời để đổi con đường cùng với các tướng mạo không giống tạo nên nỗ lực trận cực tốt cho team.

Tướng Roaming điển hình: Lý Điển; Lưu Chương; Tôn Kiên,…

Jungle – Tướng đi rừng

Đây là tướng tá mang lại mang đến team những quà cùng vào rừng để farm quỷ quái kiếm thêm tài nguyên. Những tướng mạo Jungle nổi bật có thể đề cập đến: Tào Chương; Chu Thương; Chúc Dung,…

Lời kết

vì vậy bọn họ sẽ vừa cùng mọi người trong nhà liệt kê toàn bộ các tướng vào 3Q rồi.

Đồng thời cùng với lý giải của Shop chúng tôi về các địa điểm tướng vào tựa game này. Chắc hẳn chúng ta đang nắm vững và có cho bạn mọi kỹ năng và kiến thức có lợi cho doanh nghiệp.

AE388 - AE3888 | Trang Chủ Venus Casino ✔️
tăng like fanpage