Academic record là gì

      10
Từ vựng tiếng Anh về chủ đề dạy dỗ sẽ giúp chúng ta nói đến định kỳ học tập của chính bản thân mình, trường mình sẽ học, môn học mình sẽ theo, điểm thi cuối kỳ là từng nào.

Bạn đang xem: Academic record là gì


*

6.academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểm
7.certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: bằng, triệu chứng chỉ
9. credit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /, credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /: bệnh thành tích
48. course book /kɔːrs bʊk/, textbook /ˈtekstbʊk/, teaching materials /ˈtiːtʃɪŋ məˈtɪriəlz/: giáo trình
51. visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər / visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/: thầy giáo thỉnh giảng
56. president /ˈprezɪdənt/, rector /ˈrektər/; principal /ˈprɪnsəpl /, school head /skuːl hed /, headmaster /ˌhedˈmæstər /or headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/: hiệu trưởng
57. school records /skuːl ˈrekərd/, academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/; school record book /skuːl ˈrekərd bʊk/: học bạ
61. teacher training workshop /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp / , conference /ˈkɑːnfərəns/ : hội thảo giáo viên
67. hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br) / dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): ký túc xá
84. learner-centered /ˈlɜːrnər ˈsentərd/, learner-centeredness /ˈlɜːrnər sentərdnəs/: cách thức rước bạn học làm trung tâm
88. prepare for a class/lesson /prɪˈper fər ə klæs /ˈlesn /, lesson preparation / ˈlesn ˌprepəˈreɪʃn/: soạn bài bác (vấn đề làm của giáo viên)
97. university/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển sinc ĐH, cao đẳng
108. primary /ˈpraɪmeri /, elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /); primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/: đái học
109. lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /, middle school /ˈmɪdl skuːl /, junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: trung học cơ sở
110. upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/, high school /haɪ skuːl/, secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/: trung học tập phổ thông
*

▪ Giảng dạy theo giáo trình bao gồm sẵn.

▪ Làm việc tận nơi, ko yêu cầu di chuyển.

▪ Thời gian đào tạo linch hoạt.

▪ Chỉ cần phải có máy vi tính liên kết Internet định hình, tai nghe, microphone đảm bảo an toàn mang lại Việc dạy dỗ học tập online.

▪ Yêu cầu bệnh chỉ:

TOEIC ≥ 850 hoặc IELTS ≥ 7.0.


*

▪ Học thẳng 1 thầy 1 trò trong cả cả buổi học.

▪ Giao tiếp tiếp tục, sửa lỗi kịp lúc, bù đắp lỗ hổng tức thì lập tức.

Xem thêm: Jual Htc U Play Cũ Giá Rẻ Toàn Quốc, Giá Htc U Play 06/2021, Attention Required!

▪ Lộ trình được thiết kế riêng biệt cho từng học viên khác biệt.

▪ Dựa bên trên kim chỉ nam, đặc điểm từng ngành bài toán của học viên.

▪ Học phần lớn thời gian số đông chỗ, thời gian năng động.


*

▪ Được học trên môi trường chuyên nghiệp 7 năm kinh nghiệm đào tạo Tiếng Anh.

▪ Cam kết đầu ra bằng vnạp năng lượng bản.

▪ Học lại MIỄN PHÍ cho đến khi dứt đầu ra.

▪ tặng MIỄN PHÍ giáo trình chuẩn quốc tế với tư liệu vào quá trình học tập.

▪ Đội ngũ giáo viên khủng, trên 900 Toeic.

Xem thêm: Điện Thoại Doogee N100 : Camera 21Mp Sony Pin Khủng Dung Lượng 4


*

A/an/the là mọi từ bỏ rất là thân thuộc vào giờ anh, chúng được điện thoại tư vấn là mạo trường đoản cú. Có 2 loại mạo từ: mạo trường đoản cú không xác định với mạo từ khẳng định.

*

anhhungxadieu.vn Learning System - Hệ thống học tiếng Anh giao tiếp trọn vẹn cho những người bắt đầu ban đầu.


Chuyên mục: Tin Tức